LSO

Służymy Chrystusowi!

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://liturgso.rzeszow.opoka.org.pl

 

Kto może zostać ministrantem?

Ministrantem może zostać ten, kto:

1. jest ochrzczony,

2. został dopuszczony do wspólnoty eucharystycznej – przystąpił do I Komunii św.,

3. odznacza się poprawną postawą i gorliwie uczęszcza na katechizację

4. posiada zgodę rodziców.

Do ministrantów trzeba stosować słowa Chrystusa: "Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem". Kandydat na ministranta powinien więc być chłopcem odważnym, zdyscyplinowanym i posłusznym, uprzejmym dla starszych, zgodnym i opanowanym oraz posiadającym odpowiednie zdolności intelektualne.

Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Św. Jana czytamy: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby..." ...Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym" (J 6, 8-9, 11). Tak, więc ów "praministrant" usłużył samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii. Faktem jest, że od początku chrześcijaństwa Biskup sprawował Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli to diakoni. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się osobny urząd lektora. Był on sprawowany przez chłopców, którym stawiano wysokie wymagania moralne. Wspaniałe świadectwo lektorom tamtych czasów wystawił biskup Cyprian, męczennik z Kartaginy. W jednym ze swych listów opowiada o Aureliuszu, który odważnie bronił wiary i cierpiał z jej powodu. Biskup tak pisze: "Niech rozpocznie posługę lektora. Jego głos, którym wyznawał Boga w tak trudnych okolicznościach, zasłużył na to, by zabrzmiał przy uroczystym czytaniu słowa Bożego. W późniejszych wiekach publiczne czytanie słowa Bożego zarezerwowane było wyłącznie dla osób przygotowujących się do kapłaństwa.

W Średniowieczu do mszy św. usługują klerycy, a od Soboru Trydenckiego ministranci. W oficjalnych dokumentach Kościoła wzmiankę na ten temat znajdujemy dopiero w "Mediator Dei" Piusa XII z 1947 r. Zapewne starsi pamiętają jeszcze msze św. odprawiane w języku łacińskim, gdzie ksiądz był odwrócony tyłem do ludzi. Wówczas służyło tylko dwóch ministrantów, zaś prezbiterium było oddzielone balaskami od reszty świątyni.

Dopiero Sobór Watykański II (1962-1965) zajął się reformą liturgii i powrócił do starej tradycji Kościoła. Podkreślił rolę ludzi świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i powierza na nowo funkcję lektora także osobom świeckim nie posiadających święceń. Liczny udział ministrantów i lektorów w liturgii wymaga jednak odpowiedniej troski o należyte przygotowanie ich do wykonywanych funkcji. W soborowej Konstytucji o Liturgii możemy przeczytać: "Duszpasterze niech zabiegają gorliwie i cierpliwie o liturgiczne wychowanie oraz czynny udział wiernych, tak wewnętrzny jak i zewnętrzny stosownie do ich wieku, stanu i rozwoju życia i stopnia kultury religijnej, spełniając w ten sposób jeden z głównych obowiązków wiernego szafarza Bożych tajemnic" (KL 19).

W Polsce Konferencja Episkopatu powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów (1964 r.). Stało się to po ogłoszeniu Konstytucji o Liturgii (3.XII.1963). Biskupi chcieli, aby postanowienia KL były od razu wprowadzane w życie także na odcinku formacji służby liturgicznej. Otwierały się szerokie możliwości zaangażowania świeckich: "W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc staranie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności" (KL 28-29).

Pierwszym Krajowym Duszpasterzem Ministrantów był ks. Jan Wurcel, salezjanin z Wrocławia. Następnie w 1967 roku posługę taką podjął Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki - jeden z prekursorów odnowy liturgii w Polsce. Odegrał on szczególną rolę w dziele formacji służby liturgicznej. Przez minione ponad trzydzieści lat swój wkład w prace KDSL wniosło także wielu kapłanów, którzy głosili referaty na poszczególnych spotkaniach. Niezapomniany wkład w pracę KDSL mieli wieloletni diecezjalni i zakonni Duszpasterze Służby Liturgicznej. Poprzez tych ludzi dzieło odnowy liturgii "promieniowało" na diecezje i parafie. Owocem działalności KDSL jest dziesięcioletni program formacyjny (bliższe informacje znajdziesz w artykule: ks. Stanisław Szczepaniec, Posługa Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej w Liturgia Sacra 3-4 (1995) 145-152). KDSL rozwijało się razem z Ruchem Światło-Życie. W 1995 r. doszło do oddzielenia tych wspólnot. Praktycznie od tamtego czasu nie ma spotkań odpowiedzialnych za Służbę Liturgiczną w poszczególnych diecezjach. Utrudnia to koordynację działań w nowych warunkach oraz wydawanie i kolportaż pomocy formacyjnych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że KDSL istnieje już tylko na papierze. W tej sytuacji sąsiednie diecezje podejmują oddolnie próby wzajemnej współpracy i dzielenia się zdobytymi doświadczeniami i materiałami formacyjnymi.

W Diecezji Rzeszowskiej Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) działa od początku powołania naszej Diecezji tj. 25 marca 1992 roku. Stało się to na mocy Bulli Papieża Jana Pawła II "Totus Tuus Poloniae Populus". Została wydzielona z terytorium Diecezji Przemyskiej i Tarnowskiej. Tak więc LSO przejęła doświadczenia w pracy z ministrantami i lektorami zarówno jednej jak i drugiej diecezji. Pierwszym duszpasterzem LSO w Diecezji Rzeszowskiej został mianowany ks. Józef Pańczuk. Następnie urząd ten pełnili: ks. Adam Kaczor, ks. Tadeusz Pindara. Obecnie moderatorem diecezjalnym jest ks. Lucjan Szumierz. Diecezjalne duszpasterstwo LSO zdołało już wypracować własne formy działalności: mistrzostwa ministrantów i lektorów w piłce nożnej, podczas ferii rozgrywki halowe dla ministrantów i lektorów z parafii Rzeszowa, gazetkę w formie plakatu, stronę internetową na której obecnie się znajdujesz. Działalność duszpasterstwa to także organizowanie rekolekcji wakacyjnych w różnych zakątkach naszej diecezji - Kotań, Kupno, ale nie tylko na terenie naszej diecezji. Od kilku już lat, lektorzy z naszej diecezji mają do dyspozycji dwa turnusy w domu rekolekcyjnym w Sandomierzu. W czasie wakacji od 1999 roku organizowana jest Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej do Rzymu . Zmieniające się czasy wymagają ciągłych poszukiwań nowych form skutecznego kształtowania chłopców poprzez liturgię.

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Licznik

Liczba wyświetleń:
10212875

Spacer po kościele