Sakramenty

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie.

(KKK 1213) Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"

 

W naszej parafii Sakrament Chrztu świętego udzielany jest na sumie w III niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 11:00.

 

Rodzice pragnący ochrzcić dziecko powinni wraz z chrzestnymi odbyć przygotowanie przedchrzcielne.

 

Nauka obejmuje:1. Teologia sakramentu chrztu św.2. Przebieg liturgii sakramentu chrztu św.3. Obowiązki rodziców i chrzestnych w religijnym wychowaniu dziecka.

 

Trzeba zwrócić uwagę na chrześcijańskie przeżycie w rodzinie sakramentu chrztu dziecka.

Dziecko do chrztu św. zgłaszają Rodzice (Rodzic) dziecka, wraz ze wszystkimi dokumentami.

***

* Chrzest dziecka winien się odbyć wkrótce po jego urodzeniu, w kościele parafialnym, zasadniczo podczas Mszy świętej niedzielnej.

* Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, należy je ochrzcić natychmiast po urodzeniu. Może tego dokonać każdy człowiek, jeśli ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, polewając głowę dziecka wodą i wypowiadając słowa: „(Imię Dziecka) ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Po wyzdrowieniu rodzice przynoszą dziecko do kościoła, by w osobnym obrzędzie przedstawić je Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu. * Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w biurze parafialnym przed ustalonym dniem udzielenia tego sakramentu.

Przynoszą:

-          wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

-          świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeżeli zawarli je poza parafią)

-          dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeśli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest).

* Rodzice chrzestni reprezentują Kościół i mają w razie potrzeby wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd winna to być osoba, która:

- posiada wystarczającą dojrzałość, - ukończyła 16 lat, - sama jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i Bierzmowania, - należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą (wyklucza się: osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, młodzież nie uczęszczającą na katechizację czy należącą do organizacji niezgodnych z nauczaniem Chrystusa), są zaangażowani w życie parafii poprzez czynny, pobożny i świadomy udział w Eucharystii, nabożeństwach, rekolekcjach itd. Opinię wystawiają proboszczowie parafii, do których należą rodzice chrzestni (jeżeli dłużej przebywają za granicą, to przywożą to zaświadczenie od ks. Proboszcza z zagranicy, tam gdzie uczestniczą we Mszy św. Kandydaci, gdy mają indeks przynoszą go, aby pokazać ks. Proboszczowi, że uczęszczali na katechizację.

 

Chrzest święty.

1. Chrzest źródłem życia nadprzyrodzonego.

Chrzest jest to Sakrament, w którym człowiek przez polanie wodą i słowa kapłana otrzymuje wraz z łaską uświęcającą odpuszczenie grzechu pierworodnego oraz wszystkich grzechów przed Chrztem popełnionych. Chrzest jest źródłem i początkiem życia nadprzyrodzonego, dzięki któremu człowiek staje się dzieckiem Bożym i członkiem Kościoła Chrystusowego. Znakiem widzialnym Chrztu św. jest polanie głowy wodą oraz słowa; Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

2. Konieczność Chrztu św. do zbawienia.

Ten Sakrament jest bezwarunkowo do zbawienia potrzebny, gdyż Zbawiciel wyraźnie powiedział do Nikodema: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego" (J 3, 5). "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony" (Mk 16, 16). 3. Skutki Chrztu św.

Chrzest święty:

a. gładzi wszystkie grzechy, a więc tak grzech pierworodny, jak i wszystkie grzechy uczynkowe przed Chrztem popełnione. "Niech każdy z was będzie ochrzczony dla odpuszczenia grzechów" - czytamy w "Dziejach Apostolskich";

b. odpuszcza wszystkie kary wieczne i doczesne, gdyż jak powiada św. Paweł: "Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia" (Rz 8, 1);

c. udziela łaski uświęcającej, a wraz z nią Duch Święty obdarza duszę nadnaturalnymi cnotami: wiarą, nadzieją i miłością;

d. wyciska na duszy znamię niezatarte, skutkiem czego raz tylko w życiu można go przyjąć. Przez Chrzest stajemy się "dziećmi, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa" (Rz 8, 17).

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Licznik

Liczba wyświetleń:
10212704

Spacer po kościele